Ruff & Fetch | 美容儲值卡

Ruff & Fetch | 美容儲值卡

Write a review
| Ask a question
原價$3,388.00
/
已含稅 物流費用 會於結帳時顯示。

Denominations

❖💈毛孩扮靚靚 期間限定美容優惠💖❖
過年我哋就話有利是逗啫,作為主人,都要俾啲誠意毛孩㗎!

Ruff & Fetch現正推出期間限定美容優惠,(2024年2月9日)年三十前購買$3388美容儲值卡,所有美容服務即享88折優惠⚡⚡


所有貓狗都適合㗎~優惠期有限,快啲入手喇🩷

- 美容儲值卡使用期為年初六(2024年2月15日)起計,優惠期為期一年。

- 美容儲值卡售賣日期由即日起至2024年2月29日止。

所有儲值卡均由 RUFF & FETCH LIMITED(「RUFF & FETCH」)發出。

顧客使用此美容儲值卡付款,該次美容服務即享88折優惠,是次消費的金額必須全部使用美容儲值卡支付,如儲值卡餘額不足以支付全部金額,扣除儲值卡餘額後的差價可用其他支付方式支付,該次消費將視為最後一次 88 折優惠。

購買此儲值卡同時,代表同意遵守禮品卡的條款及細則以及 RUFF & FETCH 的銷售條款。使用儲值卡及/或 RUFF & FETCH 網站時,代表您同意遵守條款及細則。

RUFF & FETCH 儲值卡一經出售,恕不退換及不得重複兌換、轉售、轉讓或兌換現金。一經兌換,儲值卡餘額不予退回,未使用之禮品卡餘額亦不可轉讓予他人。

RUFF & FETCH 儲值卡可用於網站(https://www.ruffandfetch.com)上消費使用,亦可於實體店使用,包括購買美容護理項目、游泳服務及狗狗寄宿服務。

購買 RUFF & FETCH 儲值卡不能同時賺取積分。

RUFF & FETCH 儲值卡有效期為2024年2月13日至2025年2月12日

RUFF & FETCH 儲值卡均以港幣結算,剩餘金額以 RUFF & FETCH 系統顯示為準。

儲值卡若因用戶或任何第三方之行為導致違失或損失,或被盜用,RUFF & FETCH 將不會承擔任何責任。

根據相關法律、規例,以及購買和使用產品的規則的要求,RUFF & FETCH 擁有最終解釋權,保留隨時修改、調整、暫停、取消或終止禮品卡條款及細則之權利,而不作另行通知。

如中、英文或其他語言版本不一致,概以中文版本為準。

如有任何查詢,請聯絡 cs@newnationhk.com / +85266741567 。

請於購買儲值卡時填寫正確的電郵地址以獲取禮品卡代碼。

於本網站購物時輸入儲值卡代碼付款即可。

如您的訂單金額高於儲值卡的餘額,您須以信用卡或其他本網站提供的付款方式支付餘額。