Ruff & Fetch | 中環美容儲值卡(只限中環分店使用)

Ruff & Fetch | 中環美容儲值卡(只限中環分店使用)

Write a review
| Ask a question
原價$1,288.00
/
已含稅 物流費用 會於結帳時顯示。

Denominations

❖💈毛孩扮靚靚 期間限定美容優惠💖❖

Ruff & Fetch現正推出期間限定美容優惠,購買$1288中環美容儲值卡,於中環分店享用所有美容服務,即享88折優惠⚡⚡

所有貓狗都適合㗎~優惠期有限,快啲入手喇🩷

- 美容儲值卡使用期為一年。

- 此美容儲值卡只可於中環分店使用

所有儲值卡均由 RUFF & FETCH LIMITED(「RUFF & FETCH」)發出。

顧客使用此美容儲值卡付款,該次美容服務即享88折優惠(只限中環分店),是次消費的金額必須全部使用美容儲值卡支付,如儲值卡餘額不足以支付全部金額,扣除儲值卡餘額後的差價可用其他支付方式支付,該次消費將視為最後一次 88 折優惠。

購買此儲值卡同時,代表同意遵守禮品卡的條款及細則以及 RUFF & FETCH 的銷售條款。使用儲值卡及/或 RUFF & FETCH 網站時,代表您同意遵守條款及細則。

RUFF & FETCH 儲值卡一經出售,恕不退換及不得重複兌換、轉售、轉讓或兌換現金。一經兌換,儲值卡餘額不予退回,未使用之禮品卡餘額亦不可轉讓予他人。

RUFF & FETCH 儲值卡可於中環店使用,包括購買美容護理項目及零售用品。

購買 RUFF & FETCH 儲值卡不能同時賺取積分。

RUFF & FETCH 儲值卡有效期為一年。

RUFF & FETCH 儲值卡均以港幣結算,剩餘金額以 RUFF & FETCH 系統顯示為準。

儲值卡若因用戶或任何第三方之行為導致違失或損失,或被盜用,RUFF & FETCH 將不會承擔任何責任。

根據相關法律、規例,以及購買和使用產品的規則的要求,RUFF & FETCH 擁有最終解釋權,保留隨時修改、調整、暫停、取消或終止禮品卡條款及細則之權利,而不作另行通知。

如中、英文或其他語言版本不一致,概以中文版本為準。

如有任何查詢,請聯絡 cs@newnationhk.com / +85266741567 。

請於購買儲值卡時填寫正確的電郵地址以獲取禮品卡代碼。

於本網站購物時輸入儲值卡代碼付款即可。

如您的訂單金額高於儲值卡的餘額,您須以信用卡或其他本網站提供的付款方式支付餘額。